MUNIPOLIS

MUNIPOLIS

MUNIPOLIS s.r.o.

(A) Tento dokument

Zhrnutie – tento dokument

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme veľmi vážne! Tento dokument vysvetľuje, ako môžete prípadne Spracovávať vaše osobné údaje. Tento dokument môže byť menený alebo aktualizovaný, preto prosím vykonajte kontrolu, či došlo k jeho aktualizácií.

Tento dokument predkladá spoločnosť MUNIPOLIS s.r.o. svojím menom, v mene svojich prípadných dcérskych a sesterských spoločností (spoločne ďalej len "MUNIPOLIS", "my", "nás" a "naše"), a je určená fyzickým osobám, medzi ktorými a nami prebieha interakcia, vrátane zákazníkov, návštevníkov nášho produktu Munipolis (reprezentovaný www.munipolis.sk), príjemcov informácií z tohto komunikačného ekosystému, ako aj ďalších užívateľov našich produktov alebo služieb a partnerského projektu ZmapujTo (ekologický projekt s cieľom bojovať proti nelegálnym skládkam odpadu) (spoločne "konečný príjemca", "vy "," vás "a" vaše "alebo" subjekt Osobných údajov "). Definované termíny, ktoré sú používané v tomto dokumente, sú vysvetlené v časti (U) nižšie.

Munipolis slúži ako nástroj pre komunikáciu medzi jednotlivými Zmluvnými partnermi (napr. MUNIPOLIS, obce, školy, apod.) na jednej strane a občanmi na strane druhej, jedná sa o softvérový produkt určený pre telefónne siete, platformy mobilnej aplikácie (Android a iOS) a web, technickým prevádzkovateľom je spoločnosť MUNIPOLIS.

Munipolis umožňuje registrovaným osobám (od nimi navolených Zmluvných partnerov):

 • získavať informácie vo forme SMS, hlasových správ, e-mailov či správ v rámci mobilnej aplikácie v rámci aplikácie vložené;
 • zapojiť sa do ankiet, tvorby participatívnych rozpočtov;
 • odosielať podnety a reakcie.

ÚLOHA MUNIPOLIS V MOBILNOM ROZHLASE

Aké môžu byť úlohy MUNIPOLIS v Mobilnom Rozhlase?

 • MUNIPOLIS môže byť v úlohe Správca osobných údajov[1];
 • MUNIPOLIS môže byť v úlohe Technický spracovateľ[2];
 • MUNIPOLIS môže byť v úlohe subjekt poskytujúci služby osobám[3].

Ako to teda celé funguje?

Konečný príjemca sa najprv zaregistruje. V rámci registrácie budú vyžadované len nevyhnutne potrebné údaje pre registráciu, tj. e-mailová adresa či mobilné telefónne číslo (prípadne oboje) a výber Zmluvného partnera (o ktorého má záujem). Následne prebehne identifikácia existencie daného konečného príjemcu. Po úspešnej identifikácii konečného príjemcu bude možné vybrať jednotlivých Zmluvných partnerov, ktorí budú pridružení k danému konečnému príjemcovi pre poskytovanie služieb Munipolisu. V prípade, že si konečný príjemca vyberie príslušného Zmluvného partnera, bude vyzvaný na doplnenie údajov. Tieto údaje budú slúžiť výhradne len na účely stanovené rozsahom súhlasu a len pre Zmluvných partnerov, ktorých vyberie v rámci príslušného súhlasu. Tým sa títo Zmluvní partneri stávajú Správcom osobných údajov daného konečného príjemcu. V prípade, keď je Zmluvný partner aktívny [4] v dobe prihlasovania konečného príjemcu (alebo rozširovania požadovaných Zmluvných partnerov konečným príjemcom), stáva sa Zmluvný partner ďalším Správcom osobných údajov ihneď. V prípade, že sa stane vybraný Zmluvný partner aktívny [5], ocitne sa tento Zmluvný partner v úlohe ďalšieho Správcu osobných údajov daného konečného príjemcu (tento konečný príjemca môže byť vyzvaný na doplnenie ďalších údajov). Konečný príjemca pri udelení súhlasu prehlasuje, že si je vedomý obmedzenia, podľa ktorého musí mať v čase udelenia súhlasu aspoň 16 rokov a ak to tak nie je, musí tento súhlas dať zákonný zástupca (jeho otec, matka alebo iný). Konečný prijímateľ pri udelení súhlasu ďalej prehlasuje, že toto obmedzenie nijako neobchádza.

Realizácia práv subjektu údajov

Konečný príjemca je oprávnený realizovať práva vyplývajúce zo všeobecného nariadenia GDPR, smerom k daným Zmluvným partnerov, a to jednotlivo (má však vplyv iba na daného Zmluvného partnera, nie na ostatných), alebo na vybraných Zmluvných partnerov (potom má vplyv na príslušných Zmluvných partnerov). Kontaktné údaje na poverenca pre ochranu osobných údajov sú uvedené v časti (S). Tento dokument môže byť menený či aktualizovaný, aby zohľadnil zmeny našich postupov v oblasti Spracovania Osobných údajov, prípadne zmeny príslušných právnych predpisov. Odporúčame, aby ste si tento dokument pozorne prečítali a pravidelne kontrolovali túto stránku, aby ste zaznamenali akékoľvek zmeny, ktoré prípadne v súlade s podmienkami tohto dokumentu vykonáme.

(B) Zhromažďovanie Osobných údajov

Zhrnutie – zhromažďovanie Osobných údajov

Osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo získavať priamo od vás napr. v rámci nášho vzťahu s vami; keď svoje Osobné údaje zverejníte pod.

Osobné údaje o vás môžeme zhromažďovať z týchto zdrojov:

 • Údaje, ktoré poskytnete vy: Môžeme získavať vaše Osobné údaje, keď nám ich poskytnete (typicky pri každom odoslaní správy alebo prijatí podnetu, ďalej napríklad ak vykonávame činnosti pre vás alebo kontaktujete našich operátorov). Môžeme Spracovávať vaše Osobné údaje, pokiaľ vznesiete dotaz, alebo ak nás kontaktujete e-mailom alebo inými prostriedkami (elektronicky alebo papierovou formou).
 • Údaje, ktoré poskytne tretia osoba: Môžeme zhromažďovať alebo získavať vaše Osobné údaje od tretích osôb, ktoré nám ich poskytnú, najmä v rámci činnosti ako spracovateľa.
 • Údaje o vzťahu: Môžeme zhromažďovať alebo získavať vaše Osobné údaje v rámci bežného vzťahu s vami (napríklad poskytovaním služieb Munipolisu vám).
 • Údaje, ktoré zverejníte: V niektorých prípadoch môžeme zhromažďovať alebo získavať vaše Osobné údaje, ktoré ste sa zjavne rozhodli zverejniť.

(C) Vytváranie Osobných údajov

Zhrnutie - vytváranie Osobných údajov

Môžeme vytvárať Osobné údaje o vás (napríklad záznamy o vašich interakciách s nami).

Môžeme tiež vytvárať Osobné údaje o vás, ako napríklad záznamy o vašich interakciách s nami a údaje o vašej histórii alebo vašich preferenciách.

(D) Kategórie Osobných údajov, ktoré môžeme spracovávať

Zhrnutie – kategórie Osobných údajov, ktoré môžeme spracovávať

Môžeme Spracovávať: vaše identifikačné údaje (napríklad meno); demografické údaje (napríklad vaše pohlavie, váš vek); vaše kontaktné údaje (napríklad vaša adresa pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa); záznamy o poskytnutých súhlasoch; informácie o vašich interakciách so službami Munipolisu; akékoľvek názory alebo stanoviská, ktoré v rámci služieb Munipolisu poskytnete. Dôležité pre rozhodnutie, aké údaje môžeme spracovávať je, či sme v úlohe Správca Osobných údajov, alebo či nám bol udelený súhlas so spracovaním Osobných údajov, alebo sme v úlohe Spracovateľa osobných údajov poverení príslušným Správcom Osobných údajov (Zmluvným partnerom) na spracovávanie Osobných údajov.

Môžeme Spracovávať uvedené kategórie Osobných údajov o vás

(platí vždy):

 • Kontaktné údaje: mobilné telefónne číslo; e-mailová adresa.
 • Záznamy o udelených súhlasoch: Záznamy o akomkoľvek súhlase, ktorý ste prípadne dali, spolu s dátumom a časom, spôsobom udelenia súhlasu a akékoľvek súvisiace informácie (napríklad predmet súhlasu, IP adresa, apod).
 • Údaje týkajúce sa interakcií: token; e-mail; mobilný telefón; dátum a čas činností spojených s vybavovaním požiadaviek; statusy požiadaviek; IP adresa.
 • Údaje týkajúce sa webovej stránky: typ zariadenia; operačný systém; typ prehliadača; nastavenia prehliadača; IP adresa; jazykové nastavenie; dáta a časy pripojenia k Webovej stránke; užívateľské meno; heslo; údaje o bezpečnom prihlásení; údaje o užívaní; agregované štatistické informácie.
 • Osobné údaje, ktoré nám oznámite pri vzájomnej komunikácii: Akékoľvek údaje, ktoré nám oznámite prostredníctvom elektronickej alebo papierovej komunikácie, ktorú s nami povediete (napríklad e-mailom, dátovú schránkou).

Môžeme Spracovávať uvedené kategórie Osobných údajov o vás

(platí pre prípad, kedy nám bol Vami udelený súhlas so spracovaním Osobných údajov, alebo keď sme v úlohe Spracovateľa osobných údajov poverení spracovaním Vašich Osobných údajov iným Správcom Osobných údajov/Zmluvným partnerom):

 • Údaje o vás: meno a priezvisko.
 • Demografické údaje: pohlavie; rok narodenia.
 • Kontaktné údaje: adresa; mobilné telefónne číslo; e-mailová adresa.
 • Záznamy o udelených súhlasoch: Záznamy o akomkoľvek súhlase, ktorý ste prípadne dali, spolu s dátumom a časom, spôsobom udelenia súhlasu a akékoľvek súvisiace informácie (napríklad predmet súhlasu, IP adresa, apod).
 • Údaje týkajúce sa interakcií: e-mail; mobilné telefónne číslo; dátum a čas činností spojených s vybavovaním požiadaviek; statusy požiadaviek; IP adresa.
 • Údaje týkajúce sa webovskej stránky: typ zariadenia; operačný systém; typ prehliadača; nastavenia prehliadača; IP adresa; jazykové nastavenie; dáta a časy pripojenia k Webovej stránke; užívateľské meno; heslo; údaje o bezpečnom prihlásenie; údaje o užívaní; agregované štatistické informácie.
 • Osobné údaje, ktoré nám oznámite pri vzájomnej komunikácii: Akékoľvek údaje, ktoré nám oznámite prostredníctvom elektronickej alebo papierovej komunikácie, ktorú s nami povediete (napríklad e-mailom, dátovú schránkou).
 • Dátum a čas registrácie; dátum a čas prihlásenia ku každému Zmluvnému partnerovi; zdroj prihlásenia ku každému Zmluvnému partnerovi (FE, aplikácia, admin); vzťah k Zmluvnému partnerovi (rezident/nerezident), záujmové skupiny (oblasti); súhlas (rozsah, dátum a čas uzatvorenia, IP adresa); zmena nastavenia (dátum a čas); odvolaný súhlas (dátum a čas, identifikácia kto súhlas odvolal); Technické a ladiace parametre - hlásenie chyby (prehliadač, IP adresa, OS, dátum a čas, typ zariadenia, prípadne ID používateľa); FB token; OS a jeho verzia; model mobilného telefónu; log otvorenia správy; log kliknutia; log odhlásenia; Evidencia polohy subjektu údajov (GPS, dátum a čas); fotografie - fotohláška.

(E) Právny základ Spracovanie Osobných údajov

Zhrnutie – Právny základ Spracovanie Osobných údajov

Môžeme Spracovávať vaše Osobné údaje, ak: ste dali svoj výslovný predchádzajúci súhlas; Spracovanie je nevyhnutné pre účely zmluvy medzi nami a vami; Spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov vašich alebo inej osoby; Spracovanie je vyžadované na základe príslušného zákona; alebo máme na Spracovaní platný a oprávnený záujem.

Pri Spracovávaní Osobných údajov v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto dokumente sa môžeme v závislosti od okolností spoliehať na niektorý z nižšie uvedených právnych základov:

 • Súhlas: Môžeme Spracovávať vaše Osobné údaje, ak sme získali váš výslovný predchádzajúci súhlas so Spracovaním (tento právny základ sa používa len vo vzťahu ku Spracovaniu, ktoré je úplne dobrovoľné - nepoužíva sa pre Spracovanie, ktoré je potrebné alebo povinné v akomkoľvek ohľade);
 • Plnenie zmluvy: Môžeme Spracovávať vaše Osobné údaje, ak je Spracovanie nevyhnutné v súvislosti s akoukoľvek zmluvou, ktorú s nami prípadne uzavriete; o tento právny základ sa napríklad opierame v prípade, ak poskytujeme služby alebo ak by sme si s vami dopisovali v súvislosti s našimi zmluvami;
 • Ochrana životne dôležitých záujmov: Môžeme Spracovávať vaše Osobné údaje, ak je Spracovanie nevyhnutné v súvislosti s akoukoľvek skutočnosťou alebo udalosťou, ktorá ohrozuje alebo porušuje vaše životne dôležité záujmy, najmä zdravie alebo život;
 • Oprávnený záujem: Môžeme Spracovávať vaše Osobné údaje, ak máme oprávnený záujem na Spracovaní vašich Osobných údajov, teda ak existuje legitímny a ospravedlniteľný dôvod, prečo vykonávať Spracovanie; pri využití tohto základu vždy posudzujeme, či vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu Osobných údajov nemajú prednosť pred naším oprávneným záujmom.

(F) Citlivé osobné údaje

Zhrnutie – Citlivé osobné údaje

Nesnažíme sa zhromažďovať ani inak Spracovávať vaše Citlivé osobné údaje.

Nesnažíme sa zhromažďovať ani inak spracovávať vaše Citlivé osobné údaje v rámci bežnej činnosti. Nie sme schopní však ovplyvniť spracovanie týchto údajov, keď nám budú napríklad zaslané, prípadne keď takéto údaje budú vložené tretími stranami do systému Munipolis.

(G) Účely, na ktoré môžeme Spracovávať vaše Osobné údaje

Zhrnutie – Účely, na ktoré môžeme Spracovávať vaše Osobné údaje

Môžeme vaše Osobné údaje Spracovávať na tieto účely: poskytovanie produktov a služieb vám; zlepšovanie našich produktov a služieb; zaisťovanie bezpečnosti našich zákazníkov; prevádzkovanie našich Webových stránok; komunikácia s vami; správa našich IT systémov; vykonávanie prieskumov; zaisťovanie bezpečnosti systémov; vykonávanie vyšetrovaní podľa potreby a zlepšovanie našich Webových stránok.

Vaše Osobné údaje môžeme Spracovávať k nižšie uvedenému účelu:

(platí pre všetky prípady)

 • Zasielanie krízových správ: Odstávky a poruchy inžinierskych sietí; dopravné informácie (uzávierky, nehody); výstrahy o počasí; pandemické informácie.

Vaše Osobné údaje môžeme Spracovávať na nasledovné účely:

(platí pre prípad, kedy nám bol Vami udelený súhlas so spracovaním Osobných údajov, alebo keď sme v úlohe Spracovateľa osobných údajov poverení spracovaním Vašich Osobných údajov iným Správcom Osobných údajov {Zmluvným partnerom}):

 • Poskytovanie produktov a služieb: Poskytovanie našich produktov alebo služieb na požiadanie aj bez neho; a komunikácia s vami ohľadom takýchto produktov a služieb.
 • K zlepšovaniu služieb pre konečného príjemcu: Môžeme využívať vaše Osobné údaje k zlepšovaniu našich služieb.
 • Na poskytovanie služieb pre konečného príjemcu: aby sme vám pomohli s riešením akýchkoľvek problémov.
 • Na správu požiadaviek konečného príjemcu: Aby sme vám poskytovali tie najlepšie možné služby.
 • K potvrdeniu vašej oprávnenosti: Ak sú niektoré naše služby alebo obsah určené len určitej skupine našich konečných príjemcov, musíme vaše Osobné údaje Spracovať, aby sme zistili, či sú tieto produkty alebo obsah určené pre vás.
 • Overenie konečného príjemcu: Overenie konečného príjemcu, či disponuje kontaktnými prostriedkami (e-mail, mobilný telefón).
 • Naše Webové stránky: Prevádzkovanie a správa našich Webových stránok; poskytovanie obsahu, komunikácie a interakcie s vami prostredníctvom našich Webových stránok; a informovanie vás o zmenách ktorýchkoľvek našich Webových stránok, našich produktov alebo našich služieb.
 • Komunikácia: Komunikácia s vami pomocou akýchkoľvek prostriedkov (a to aj prostredníctvom e-mailu, telefónu, textových správ, hlasových správ, mobilnej aplikácie, sociálnych médií, poštou alebo osobne), s oznamovaním správ a iných informácií, ktoré by vás mohli zaujímať, s tým, že všetky takéto oznámenia vám musia byť poskytované v súlade s príslušnými právnymi predpismi; udržiavanie a aktualizácia vašich kontaktných údajov podľa potreby; a získavanie vášho predchádzajúceho, voliteľného súhlasu podľa potreby. Komunikácia s vami (smerom od vás) so získavaním podnetov, správ a iných informácií, ktoré sú pre vás dôležité.
 • Komunikácia v rámci partnerského projektu ZmapujTo: Komunikácia s vami za účelom monitorovania, odstraňovania nelegálnych skládok odpadu a spracovávanie poskytnutých informácií.
 • Komunikácia a prevádzka IT: Prevádzka bezpečnostných IT systémov; a previerky bezpečnosti IT.
 • Prieskumy: Vaše zapájanie za účelom získania vašich názorov na naše služby.
 • Zabezpečenie: Elektronické zabezpečenie (vrátane záznamov o histórii prihlasovania a údajov o prístupe).
 • Šetrenie: Odhaľovanie, vyšetrovanie a prevencia porušenia pravidiel a trestnej činnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 • Súdne či správne konanie: Preukázanie, výkon a obhajoba zákonných práv.
 • Zlepšovanie našich Webových stránok a Produktov: Identifikácia problémov spojených s našimi Webovými stránkami alebo našimi produktmi; plánovanie zlepšenia našich Webových stránok alebo našich produktov; a vytváranie nových Webových stránok alebo produktov.

(H) Zverejňovanie Osobných údajov tretím osobám

Zhrnutie – Zverejňovanie Osobných údajov tretím osobám

Vaše Osobné údaje môžeme oznamovať: súdnym alebo správnym orgánom; nášmu externému Spracovateľovi údajov a subdodávateľom nášho Spracovateľa; akejkoľvek osobe podľa potreby v súvislosti so súdnym alebo správnym konaním; akejkoľvek osobe podľa potreby s cieľom vyšetrovania, odhaľovania alebo prevencie trestnej činnosti, a to na základe príkazu príslušného orgánu alebo súdu; akémukoľvek nadobúdateľovi nášho podniku; a akýmkoľvek externým poskytovateľom zásuvných modulov alebo obsahu na našich Webových stránkach.

Môžeme oznamovať Osobné údaje iným subjektom v rámci Munipolisu v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Úplný zoznam subjektov v rámci Munipolisu, ktoré prípadne môžu mať prístup k Osobným údajom, je k dispozícii v časti (T).

Okrem toho môžeme oznamovať Osobné údaje:

 • vám, prípadne vašim určeným zástupcom
 • súdnym a správnym orgánom na požiadanie, na základe zákonnej povinnosti alebo príkazu príslušného orgánu, alebo za účelom oznamovania informácií alebo podozrenia na porušenie príslušného zákona alebo predpisu;

Ak angažujeme externého Spracovateľa ku Spracovaniu vašich Osobných údajov, na daného Spracovateľa sa budú vzťahovať záväzné zmluvné záväzky:

 • Spracovávať Osobné údaje len v súlade s našimi predchádzajúcimi písomnými pokynmi; a
 • prijať opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti Osobných údajov; spolu s akýmikoľvek ďalšími požiadavkami podľa príslušných právnych predpisov.

(I) Profilovanie

Zhrnutie– Profilovanie

Spracovanie vašich Osobných údajov môže zahŕňať automatizované rozhodovanie, vrátane Profilovania.

Spracovanie vašich Osobných údajov môže zahŕňať automatizované rozhodovanie, vrátane Profilovania, ktoré sa vykonáva na tieto účely:

Profilovacia činnosť

Oslovovanie konečných príjemcov neregistrovaných Zmluvných partnerov

Dôvody Profilovacej činnosti

Analyzujeme, či existujú koneční príjemcovia, ktorí sú registrovaní u Zmluvného partnera, ktorý nebol predtým registrovaný, ale teraz sa zaregistroval, tak aby daní koneční príjemcovia sa mohli pripojiť a doplniť relevantné údaje.

Dôsledky pre vás

Dostanete notifikačnú správu, že daný Zmluvný partner sa zaregistroval a že sa môžete k danému Zmluvnému partnerovi prihlásiť, ak mu udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov

(J) Prevod Osobných údajov do zahraničia

Zhrnutie - prevod Osobných údajov do zahraničia

Vaše Osobné údaje neprevádzame mimo EÚ (EHP).

Neprevádzame žiadne Vaše osobné údaje mimo EÚ (EHP).

(K) Zabezpečenie údajov

Zhrnutie – zabezpečenie údajov

Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich Osobných údajov.

Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich Osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prezradeniu, neoprávnenému prístupu, ako aj iným protiprávnym alebo neoprávneným formám Spracovania, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Tieto technicko-organizačné opatrenia sú zaznamenané v našej dokumentácii.

(L) Správnosť údajov

Zhrnutie – správnosť údajov

Robíme všetky primerané kroky, aby sme zaistili, že vaše Osobné údaje boli správne a aktualizované a budú vymazané alebo opravené, ak zistíme, že sú nesprávne. Informujte nás, prosím, ak vaše Osobné údaje v našom držaní sú nesprávne alebo neaktuálne.

Robíme všetky primerané kroky, aby sme zaistili:

 • vaše Osobné údaje, ktoré Spracovávame, boli správne, a v prípade potreby tiež aktualizované; a
 • akékoľvek vaše Osobné údaje, ktoré Spracovávame a ktoré nie sú správne (s ohľadom na účel Spracovania), boli bezodkladne vymazané alebo opravené

Môžeme vás požiadať o potvrdenie správnosti vašich Osobných údajov. Vždy nás môžete kontaktovať so žiadosťou o opravu alebo vymazanie nesprávnych Osobných údajov. Viac informácií viď časť venovaná vašim zákonným právam.

(M) Minimalizácia údajov

Zhrnutie - minimalizácia údajov

Robíme všetky primerané kroky, aby sme obmedzili objem vašich nami Spracovávaných Osobných údajov na objem, ktorý je nevyhnutný.

Robíme všetky primerané kroky, aby sme zaistili, že vaše Osobné údaje, ktoré Spracovávame, boli obmedzené na Osobné údaje odôvodnene vyžadované v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto dokumente.

(N) Uchovávanie údajov

Zhrnutie - uchovávanie údajov

Robíme všetky primerané kroky, aby sme zaistili, že vaše Osobné údaje budú uchovávané len po dobu, kedy sú potrebné v súvislosti s nejakým zákonným účelom.

Robíme všetky primerané kroky, aby sme zaistili, že vaše Osobné údaje budú spracované len po minimálnu dobu, ktorá je nevyhnutná na naplnenie účelov uvedených v tomto dokumente.

Doba uchovávania vašich Osobných údajov sa riadi týmito kritériami:

(1) budeme uchovávať kópie vašich Osobných údajov vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu, iba po dobu, kým:

(a) s vami udržiavame aktívny vzťah (napríklad keď vám poskytneme služby, alebo keď máme dlhodobý aktívny vzťah); alebo

(b) vaše Osobné údaje sú potrebné v súvislosti so zákonnými účelmi podľa tohto dokumentu (napríklad keď kontaktujete našu asistenčnú službu a my máme oprávnený záujem na Spracovaní predmetných údajov, aby sme vám mohli poskytnúť tú najvhodnejšiu pomoc a aby sme mohli zlepšovať naše produkty a služby),

plus:

(2) po dobu:

(a) trvanie akejkoľvek príslušnej premlčacej lehoty (tj. akéhokoľvek obdobia, počas ktorého by akákoľvek osoba mohla proti nám uplatniť právny nárok v súvislosti s vašimi Osobnými údajmi, alebo by akýkoľvek orgán mohol začať administratívne či iné konanie, pre ktoré by vaše Osobné údaje mohli byť relevantné); a

(b) ďalších dvoch (2) mesiacov po uplynutí takejto premlčacej lehoty (aby sme v prípade, že nejaká osoba uplatní nárok ku koncu premlčacej lehoty, mali k dispozícii primeraný čas na identifikáciu Osobných údajov, ktorých sa nárok týka, alebo v prípade, že akýkoľvek orgán začne konanie, aby sme ešte mali v držbe príslušnú dokumentáciu),

a:

(3) vaše Osobné údaje môžeme naďalej Spracovávať po ďalšiu potrebnú dobu, aká je nevyhnutná, ak budú vznesené relevantné právne nároky alebo uplatnený iný právny postup.

Počas období uvedených v bodoch (a) a (b) vyššie obmedzíme Spracovanie vašich Osobných údajov na skladovanie a pokračujúce zabezpečenie takých údajov, okrem prípadov, kedy je potrebné ich posúdiť v súvislosti s akýmkoľvek právnym nárokom, prípadne záväzkom podľa príslušných právnych predpisov.

Akonáhle uplynú lehoty podľa bodu (1), (2) a (3) vyššie, každá v uvedenom rozsahu, buď:

 • trvalo vymažeme alebo zničíme príslušné Osobné údaje; alebo
 • vykonáme anonymizáciu relevantné Osobných údajov.

(O) Vaše zákonné práva

Zhrnutie - vaše zákonné práva

Podľa príslušných právnych predpisov môžete mať viacero práv, pokiaľ ide o Spracovanie vašich Osobných údajov, vrátane: práva neposkytnúť nám svoje Osobné údaje; právo na prístup k vašim Osobným údajom; právo požadovať opravu nepresností; právo požadovať vymazanie alebo obmedzenie Spracovania vašich Osobných údajov; právo namietať proti Spracovaniu vašich Osobných údajov; právo nechať vaše Osobné údaje v relevantnom rozsahu previesť inému Správcovi; právo odňať súhlas; a právo na podávanie sťažností na Spracovanie vašich Osobných údajov k Úradu pre ochranu osobných údajov. Pred naplnením týchto práv po vás môžeme požadovať preukázanie totožnosti.

Podľa príslušných právnych predpisov môžete mať viacero práv, pokiaľ ide o Spracovanie vašich Osobných údajov, vrátane:

 • práva neposkytnúť nám svoje Osobné údaje (upozorňujeme však, že sa môže stať, že nebudeme schopní zaistiť vám všetky výhody spojené s našimi Webovými stránkami, našimi produktmi alebo našimi službami, pokiaľ nám svoje Osobné údaje neposkytnete - napríklad sa môže stať, že nebudeme schopní vybaviť vaše objednávky bez potrebných údajov); pri neposkytnutí kontaktných údajov (e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla) nutne nebude možné vykonať overenie, a teda takéto údaje sú vyžadované ako nevyhnutné;
 • práva požadovať prístup k vašim Osobným údajom alebo právo požadovať ich kópie, spolu s informáciami o povahe, Spracovaní a oznamovaní predmetných Osobných údajov;
 • právo požadovať opravu akýchkoľvek nepresností vo vašich relevantných osobných údajoch;

(pozn. svoje údaje môžete tiež zmeniť v nastaveniach svojho účtu na internetových stránkach alebo v mobilnej aplikácii)

 • právo z oprávnených dôvodov požadovať:
  • vymazanie vašich relevantných osobných údajov; alebo
  • obmedzenie Spracovania vašich relevantných osobných údajov;
 • právo nechať určité svoje Relevantné osobné údaje previesť inému Správcovi, a to v možnom rozsahu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
 • právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane Profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo ho obdobne významne ovplyvňuje;
 • právo kontaktovať poverenca pre ochranu osobných údajov;
 • ak Spracovávame vaše Osobné údaje na základe vášho súhlasu, právo súhlas odňať (s tým, že odňatie súhlasu sa nedotkne zákonnosti akéhokoľvek Spracovania, uskutočneného pred dňom, kedy sme dostali oznámenie o odňatí súhlasu a nebráni Spracovaniu vašich Osobných údajov na základe iného dostupného právneho základu);
 • právo na podávanie sťažností na Spracovanie vašich relevantných osobných údajov k Úradu pre ochranu osobných údajov (najmä Úradu pre ochranu osobných údajov).

Samostatne vás informujeme, že máte právo z oprávnených dôvodov namietať proti Spracovaniu vašich relevantných osobných údajov z našej strany alebo v našom mene, vrátane priameho marketingu.

Tým nie sú dotknuté vaše práva zo zákona.

Ak by ste chceli uplatniť niektoré z týchto práv, prípadne ak máte nejaké otázky ohľadom týchto práv alebo akéhokoľvek iného ustanovenia tohto dokumentu, prípadne ohľadom Spracovania vašich Osobných údajov, obráťte sa prosím na nás prostredníctvom kontaktných údajov podľa časti (S) nižšie, Upozorňujeme, že:

 • pred naplnením týchto práv po vás môžeme požadovať preukázanie totožnosti;
 • ak vaša žiadosť vyžaduje zistenie ďalších skutočností (napríklad stanovenie, či je akékoľvek Spracovanie v rozpore s príslušnými právnymi predpismi), prešetríme vašu žiadosť primerane rýchlo, ako rozhodneme o ďalšom postupe; a
 • ak je spracovávanie z našej strany založené na našich povinnostiach zo zákona, môže sa stať, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

(P) Cookies a podobné technológie

Zhrnutie – Cookies a podobné technológie

Vaše Osobné údaje môžeme Spracovávať prostredníctvom umiestňovania alebo čítania Cookies a podobných technológií.

Keď navštívite nejakú Webovú stránku, môžeme umiestniť Cookies (malý dátový súbor) do vášho zariadenia, alebo čítať Cookies už tam umiestnené, vždy s vaším súhlasom, ak je podľa právneho predpisu potrebné. Používame Cookies k zaznamenaniu informácií o vašom zariadení, prehliadači a v niektorých prípadoch aj preferencií a prehliadacích zvykoch. To môže zahŕňať analýzu toho, ako návštevníci interagujú s našimi Webovými stránkami, aby sme mohli zlepšiť váš zážitok, poskytnúť vám relevantnejšie obsah a ponúknuť vám relevantnejšie službu.

Vaše Osobné údaje môžeme Spracovávať prostredníctvom Cookies a podobných technológií.

(Q) Podmienky užívania

Zhrnutie - Podmienky užívania

Akékoľvek užívanie našich Webových stránok je plne v súlade s dokumentmi https://www.munipolis.sk

Akékoľvek užívanie našich Webových stránok, našich produktov alebo našich služieb je plne v súlade s dokumentmi https://www.munipolis.sk. Odporúčame, aby ste tieto dokumenty pravidelne kontrolovali, aby ste zaznamenali akékoľvek zmeny, ktoré prípadne vykonáme.

(R) Priamy marketing

Zhrnutie - priamy marketing

Môžeme Spracovávať vaše Osobné údaje, aby sme vás kontaktovali s informáciami o produktoch a službách Mobilného Rozhlasu. Kedykoľvek sa môžete zadarmo odhlásiť.

Môžeme Spracovávať vaše Osobné údaje, aby sme vás kontaktovali e-mailom, telefonicky, reklamným oznámením alebo inou formou oznámenia, a poskytli vám informácie o produktoch a službách Munipolisu. Môžeme vám zasielať informácie o našich produktoch a službách, chystaných propagačných akciách, ako aj ďalšie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať, s využitím kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli, a vždy v súlade s právnymi predpismi.

(S) Kontaktné údaje na nás a "poverenca pre ochranu osobných údajov"

Zhrnutie - kontaktné údaje na nás "Poverenca pre ochranu osobných údajov"

Môžete kontaktovať nás (písomne, telefonicky, e-mailom, dátovou schránkou) alebo povereníka pre ochranu osobných údajov (e-mailom).

S pripomienkami, otázkami alebo pochybnosťami ohľadom informácií uvedenými v tomto dokumente, prípadne akýmikoľvek inými otázkami vo vzťahu ku Spracovaniu Osobných údajov, ktoré vykonávame sami alebo necháme vykonávať, nás môžete kontaktovať viď nižšie.

 • MUNIPOLIS s.r.o.
 • IČ: 291 98 950
 • Adresa: Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, 639 00 Brno
 • Tel.: +420 +420 533 533 355
 • E-mail: info@munipolis.sk
 • Dát.schr.: nnbjnjm
 • Poverenec pre ochranu osobných údajov:
 • Meno: Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M
 • E-mail: dpo@munipolis.sk

(T) Zoznam správcov, spracovateľov Osobných údajov a Technických spracovateľov

Zhrnutie - zoznam Správcov, spracovateľov osobných údajov a Technických spracovateľov

Zoznam organizácií, ktoré sa môžu podieľať na spracovaní Vašich Osobných údajov.

 • SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • MUNIPOLIS s.r.o.
 • IČ: 291 98 950
 • Adresa: Londýnské náměstí 886/4, Štýřice, 639 00 Brno, ČR
 • Tel.: +420 533 533 355
 • E-mail: info@munipolis.sk
 • Dát.schr.: nnbjnjm

SPRACOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

TECHNICKÍ SPRACOVATELIA

iMakers, s.r.o., IČ: 292 28 875, Účel: Poskytovanie podpory pre mobilnú aplikáciu Munipolis

SMSbrána, s.r.o., IČ: 067 19 350, Účel: Poskytovanie SMS služieb

(U) Definícia pojmov

 • "Citlivé osobné údaje" alebo "Osobné údaje osobitných kategórií" znamenajú Osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženstve alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, fyzické či duševné zdravie, sexuálny život alebo trestné rozsudky a trestné činy, skutočné či domnelé, rodné číslo či akékoľvek iné informácie, ktoré sú podľa príslušných právnych predpisov pokladané za citlivé.
 • "Cookie" znamená malý súbor, ktorá sa umiestňuje na vaše zariadenie pri návšteve nejakej webovej stránky (vrátane našich Webových stránok). Odkaz na "Cookie" v tomto dokumente zahŕňa analogické technológie, ako je napríklad web beacon a clear GIF.
 • "EHP" znamená Európsky hospodársky priestor.
 • "Osobné údaje" sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzicky, fyziologicky, geneticky, mentálne, ekonomicky, kultúrne alebo spoločenskou identitou tejto fyzickej osoby.
 • "Profilovanie" znamená akúkoľvek formu automatizovaného spracovania Osobných údajov spočívajúcu v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, najmä k rozboru alebo odhadu aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza alebo pohybu.
 • "Relevantné osobné údaje" znamená Osobné údaje, vo vzťahu, ku ktorým pôsobíme ako Správca.
 • "Zmluvný partner" je subjekt, ktorý pomocou Munipolisu poskytuje služby konečným príjemcom. Zmluvný partner sa po zaregistrovaní stáva Správcom príslušných Osobných údajov konečných príjemcov, ktorí si daného Zmluvného partnera zvolili ako poskytovateľa služieb Munipoisu.
 • "Správca" "Správca osobných údajov" znamená subjekt, ktorý rozhodne, ako a prečo budú Osobné údaje spracovávané. V mnohých jurisdikciách nesie Správca primárnu zodpovednosť za dodržiavanie príslušných predpisov na ochranu Osobných údajov.
 • "Technický spracovateľ" znamená akúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorý poskytuje služby/riešenia, na ktorých Správca alebo Spracovateľ spracováva Osobné údaje Správca.
 • "Úrad na ochranu osobných údajov" znamená nezávislý orgán štátnej správy, ktorý je zo zákona poverený dozorovať dodržiavanie príslušných predpisov na ochranu osobných údajov.
 • "ZmapujTo" projekt (zmapujto.cz) spoločnosti MUNIPOLIS s.r.o. umožňujúci rozšírenie funkcií Mobilného Rozhlasu, s cieľom bojovať proti nelegálnym skládkam odpadu.
 • "Spracovať", "Spracovaním" alebo "Spracovávaný" znamená akúkoľvek operáciu s Osobnými údajmi, ktorá je vykonávaná pomocou automatizácií alebo postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.
 • "Spracovateľ" znamená akúkoľvek osobu alebo subjekt, ktorý Spracováva Osobné údaje pre Správcu (okrem zamestnancov Správcu).
 • "Webová stránka" znamená akúkoľvek webovú stránku, ktorú prevádzkujeme alebo udržiavame, alebo prevádzkovanú alebo udržiavanú naším menom.[1] Pre zaistenie prevádzky Munipolisu je nevyhnutné spracovávať osobné údaje spojené s evidenciou činností správaním konečného príjemcu, ktoré majú vplyv na zaznamenanie prejavov vôle konečného príjemcu, a to v prípade, že nebol zvolený žiadny Zmluvný partner, prípadne daný Zmluvný Partner nie je v Munipolise zavedený ako aktívny. [2] Pre zaistenie prevádzky Munipolisu je nevyhnutné spracovávať osobné údaje spojené s evidenciou činností správaním konečného príjemcu, ktoré majú vplyv na zaznamenanie prejavov vôle konečného príjemcu, a to v prípade, že subjekt údajov zvolil Zmluvného partnera, ktorý je v Munipolise aktívny, kde Zmluvný partner je Správcom osobných údajov a MUNIPOLIS Technickým spracovateľom osobných údajov. [3] Pokiaľ bude MUNIPOLIS udelený príslušný súhlas so spracovaním osobných údajov, môže danú činnosť vykonávať ako Zmluvní partneri. [4] Tzn. že je v Munipolise zaregistrovaný. [5] Tzn. že je v Munipolise zaregistrovaný.